Wednesday, January 28, 2009

Visi dan Misi Sekolah

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA YANG BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA.
.
.
VISI
SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 2 BANDAR KINRARA BERUSAHA UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG BERKETERAMPILAN SERTA SEIMBANG BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
.
.
MISI
1. MEMBINA KEYAKINAN DIRI MELALUI AKTIVITI KURIKULUM DAN KOKURIKULUM

2. MENYEDIAKAN PRASARANA SEKOLAH BERMAKLUMAT

3. MENERAPKAN BUDAYA ILMU DI KALANGAN WARGA SEKOLAH

4. MEMUPUK SIKAP YANG TERPUJI DALAM SEMUA ASPEK

No comments:

Post a Comment